SỰ KIỆN DÀNH CHO LGBT ĐƯỢC MONG ĐỢI NHẤT!

Hanoi Pride là cơ hội để cộng đồng LGBTQ tự tin hiện diện nhiều hơn, thúc đẩy một Hà Nội khoan dung với sự khác biệt

ĐỊA ĐIẺM
Hà Nội

THỜI GIAN
18 – 24 tháng 9 năm 2017